RELEASED: March 9, 1996
Dada Pari
  1. Lekaki hey Maya
  2. Timi Pari
  3. Bideshiyera Gain
  4. Danda Pari
  5. Shayad timi nai Hau
  6. Bela Bela ma dukhne man
  7. Aljheko Sapana
  8. Din bite Parkhiyera

Leave a Reply

2017 © Digital Marketing initiated by CellApp Innovation.