Loading...

BARSAUPACHHI

  • Released:2006
  • Composed by:Sunil Thapa, Bivek Shrestha, Bijay Gurung
  • Lyrics:Binod Gauchan, Bijay Gurung, Bivek Shrestha, Ramesh Shrestha
  • Vocal:Bivek Shrestha